Planlagt tilbygg til Idrettsbygget på Evje stadion. Det gamle bygget til høyre. Tegning: Morten Aasland/Smeland Byggservice

Aktivitetshus Evje stadion: Tomtespørsmålet avklart!

Otra IL ved flere undergrupper har lenge planlagt å bygge et «klubbhus» ved Evje stadion. Undervegs har Evje og Hornnes Røde Kors og flere andre interessenter vært engasjerte i planleggingen. Det er store sjanser for at flere av disse blir med på byggeprosjektet. Det er derfor ikke et «klubbhus» for Otra IL som vil bli bygd, men et aktivitetshus som skal komme alle brukerene av Evje stadion og idrettsanleggene i området til nytte. Torsdag 20. september avgjorde kommunestyret at kommunal grunn stilles gratis til disposisjon for bygget. Tanken er å oppføre et tilbygg til det eksisterende Idrettsbygget. I samme møte har kommunestyret bedt administrasjonen utarbeide en plan for vedlikehold av det gamle Idrettsbygget, og komme tilbake til kommunestyret med en sak om dette for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan. Til sammen vil dette gi et topp moderne nytt aktivitetshus ved Evje stadion.

Byggeprosjektet

Det nye aktivitetshuset blir altså oppført som et tilbygg til det kommunale Idrettsbygget, som har stått på Evje stadion siden 1974. I tilbygget kommer det kafeteria/forsamlingsrom, kjøkken samt toaletter m.v. i 1. etasje. I 2. etasje vil det bli et mindre møterom, noen kontorer for lagene som er med i prosjektet og spesialrom for O-gruppa (kartrom) og eventuelt Røde Kors m.v. Noe lagerplass vil det trolig også bli her oppe.

Oppgradering av gammelt Idrettsbygg

Saken fortsetter under bildet

Idrettsbygget ved Evje stadion vinteren 2014. Tilbygget vil komme til venstre på bildet, inn mot sandvolleyballbanen. Foto: Geir Daasvatn

I byggeplanene inngår ikke oppgradering av det gamle Idrettsbygget. Det er et kommunalt bygg, som Evje og Hornnes kommune selv har vedlikeholdsansvaret for. I kommunestyremøtet torsdag ble det som alt nevnt vedtatt at det skal utarbeides en plan for vedlikehold av Idrettsbygget. Det var et veldig gledelig og positivt vedtak, sett med øynene til Otra IL fotball og de øvrige interessentene bak «aktivitetshus-prosjektet».  I det gamle Idrettsbygget ligger alle garderobene som hører til et funksjonelt Idrettshus. Hvis begge prosjektene faktisk blir gjennomført, vil det omsider komme et fullverdig Idrettsbygg ved Evje stadion. Et bygg for framtiden.

Interessentene bak det nye aktivitetshuset, med Otra IL fotball i spissen, har signalisert at de vil kunne bidra med en betydelig dugnadsinnsats ved eventuell oppgradering/vedlikehold av det gamle bygget også. I det ligger antakelig en betydelig kostnadsreduksjon i prosjektet for Evje og Hornnes kommune. Dette nære samarbeidet er et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Samarbeidspartnere

Initiativtaker til aktivitetshuset er fotballgruppa i Otra IL, der både spillere, trenere og ledere lenge har følt det som et stort savn å ikke ha en sosial møteplass. Når bygget kommer på plass, vil det garantert kunne løfte miljøet og samholdet i gruppa mye. Fotballgruppa er de siste årene igjen blitt den største undergruppa i Otra IL, med rundt 350 medlemmer alt i alt.  Fotballgruppa er pr. dato den eneste partneren i prosjektet som har et formelt vedtak om å bygge huset. Årsmøtet i fotballgruppa vedtok i mars 2018 at gruppa ville bygge et klubbhus ved Evje stadion, og gav fotballstyret fullmakt til å gjennomføre prosjektet.

Ved siden av fotballgruppa er orienteringsgruppa i Otra IL sterkt engasjert i prosjektet. Det samme gjelder hovedstyret i Otra IL. Disse to vil ganske sikkert gå videre med samarbeidet, og bli med på byggeprosjektet, men med det forbehold at formelle vedtak ikke er truffet enda.

Evje og Hornnes Røde Kors har også vurdert om de trenger nye lagslokaler en tid, og har vært involvert i planleggingen nesten helt fra starten. På vegne av Røde Kors har Bjørn Petter Vennesland Kysnes vært med i prosjektgruppa som har utarbeidet et forprosjekt til hvordan tiltaket kan gjennomføres. Røde Kors har heller ikke truffet de nødvendige formelle vedtak om å gå inn i selve byggeprosjektet enda.

På tampen av arbeidet i prosjektgruppa for nybygget kom Evje og Hornnes Jeger og Fisk på banen. De har uttrykt interesse for å delta i prosjektet, men uten at det har blitt gjort noen nærmere avtaler om hvordan samarbeidet i tilfelle kan skje.

Sykkelgruppa i Otra IL og Evje og Hornnes Sanitetsforening var noe involverte i starten av planleggingen. Men disse lagene har senere av ulike grunner kommet til at de ikke ønsker å bli med videre.

Saken fortsetter under bildet

Tony Halsall (Otra IL), Bjørn Petter Vennesland Kysnes (Røde Kors), Torgeir Hodne (Evje og Hornnes kommune) og Tore Tveit (fotballgruppa) har vært med i prosjektgruppa som har utarbeidet planene for det nye bygget. Foto: Geir Daasvatn

Organisering

Hvordan samarbeidet nærmere bestemt skal organiseres, er ikke avgjort. Det kan bli i form av et aksjeselskap, eller på andre måter. Her vil partnerene i fellesskap prøve å finne fram til den mest hensiktsmessige organisasjonsformen, så snart det er endelig avklart hvem som vil være med i prosjektet.

Byggekomité

Tore Tveit skal følge byggearbeidet videre, med god hjelp fra solide støttespillere. Foto: Geir Daasvatn

Fotballgruppa i Otra IL har som nevnt alt vedtatt å bygge «klubbhus». Det er gruppa fast bestemt på å få til, selv om det ikke er fullt avklart hvem som blir med i prosjektet videre. Fotballstyret har derfor på egen hånd satt ned en «byggekomité», bestående av Tore Tveit og Jan-Sverre Jensen, til å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer årsmøtet i fotballgruppa har stilt opp. Byggekomitéen er alt så smått i gang med arbeidet sitt. Så vil komitéen om nødvendig bli supplert med flere medlemmer, så snart de øvrige mulige deltakerene i prosjektet har avgjort om de vil være med eller ikke. Foreløpig jobber byggekomitéen ut fra en fullmakt til å realisere prosjektet innenfor en ramme på maksimalt 6 millioner kroner. Et nøyaktig kostnadsoverslag for bygget er pr. dato ikke satt opp.

Ferdig bygg i 2019

Det er mange formelle og praktiske utfordringer som må på plass før det nye aktivitetshuset kan påbegynnes. Hvis det blir en mild høst, og vinteren kommer seint, er det mulig at noen grunnarbeider kan iverksettes alt i høst. Mer sannsynlig er det nok at byggearbeidet starter til våren, og at nybygget står ferdig i løpet av 2019.

Det blir spennende å følge utviklingen ved Evje stadion videre!

Interessekonflikt

Vi gjør oppmerksom på at Geir Daasvatn, som har skrevet denne artikkelen, også er leder i fotballgruppa som er pådriveren for byggeprosjektet. Han har dessuten deltatt i prosjektgruppa som har utarbeidet planene for bygget. Han er således ikke en «nøytral» skribent i denne sammenheng.

 

 

Del "Aktivitetshus Evje stadion: Tomtespørsmålet avklart!"