Årsrapport fra Visit Setesdal

Visit Setesdal er reisemålsselskapet for Setesdal og de fire kommunene i dalen. Det er et prosjekt i regi av Setesdal Regionråd. Formålet med Visit Setesdal er å samle og utvikle reiselivsnæringen i Setesdal, utvikle og profesjonalisere aktørene og selge og markedsføre de produktene som medlemmene i Visit Setesdal har. Administrasjonen av Visit Setesdal skjer gjennom Destinasjon Hovden, som også er ansvarlig for budsjett og resultat. I årsrapporten for 2019 melder Visit Setesdal om høy aktivitet i året som gikk, og at aktiviteter i forhold til budsjett er gjennomført.

Alle opplysningene i artikkelen er hentet direkte/sitert fra Årsrapporten til Visit Setesdal for 2019.
Du kan lese hele årsrapporten her

Styre, organisering, økonomi

Tim Davis på TrollAktiv er styremedlem i Visit Setesdal. Foto: Geir Daasvatn

Det pågår en avklaring om organisering og eierstruktur i Visit Setesdal. Slik avklaring er forventet å skje i første halvdel av 2020. I påvente av resultatet av det arbeidet er det satt et interimsstyre i selskapet. Det består av Marcin Matysik, Tim Davis, Uwe Arntzen, Ørnulf Hasla og Rita Hansen.

Inntektene i 2019 har vært 1.521 millioner kroner. Inntektene består i hovedsak av medlemsavgifter og tilskudd fra Setesdal Regionråd. Utgiftene har også vært 1.521 millioner. Salg og markedsaktiviteter har utgjort 1.005 millioner, prosjekt re-merking av bærekraftig reisemål 340.000 kr og diverse administrative utgifter 176.000 kroner.

Medlemmer

Ved utgangen av 2019 var det 21 medlemsbedrifter i Visit Setesdal. Det er en økning på ni bedrifter fra 2018. I årsrapporten heter det at dette er oppnådd gjennom generell aktiv rekrutteringsinnsats ved tilstedeværelse i riktige fora, omdømmebygging og individuelle møter med bedriftene. Bedriftene har fått bedre kjennskap til hva Visit Setesdal sin rolle er, samt at fordelene med medlemskap for den enkelte bedrift og for reisemålet som helhet er tydeliggjort. Dette arbeidet fortsetter i 2020 med et mål om at alle «store» bedriftene er medlem, og at 75 % av alle reiselivsbedriftene i Setesdal er medlem.

Salg og markedsføring

I 2019 er det gjort en betydelig innsats på dette området, hovedsakelig gjennom messedeltakelse, møter med kjøpere, bruk av sosiale medier og en aktiv bruk av egen hjemmeside og sider hos Visit Norway. Vesentlig i felles reisemålsidentitet og produktpresentasjon er også Setesdalsguiden. Sentral i markedsføringen av Setesdal står merkevaren «Setesdal» (kultur og natur) og Riksveg-9 som selve opplevelsesaksen i Setesdal. Visit Setesdal har gjort et strategisk valg om å bruke så få ressurser som mulig på trykte medier, og i stedet konsentrere markedsføringen på digitale flater. Som en følge av dette er annonsering i aviser/tidsskrifter/magasiner redusert til et minimum.

Naturen er en viktig del av merkevaren «Setesdal». Dette er utsikten fra Horgeknipen nordover i Setesdal en varm sommerkveld i 2014. Foto: Geir Daasvatn

Bærekraftig reisemål

Setesdal ble i 2019 re-merket som bærekraftig reisemål. Dette vært det mest arbeidskrevende prosjektet i 2019. Re-merkingen ble godkjent med mange klare forbedringer fra 2016.

Etter utskifting i ledelsen i Destinasjon Hovden, og endringer i eierstruktuerer i undeliggende næringsselskap i alle de fire kommunene, har arbeidet med bærekraftig reisemål i følge årsrapporten ikke vært så systematisk som ønsket og planlagt. Setesdal som helhet fremstår likevel som mer bærekraftig, det er gjennomført mange aktiviteter og tiltak, og det er ingen tvil om at Bærekraftig Reisemål Setesdal lever og vokser.

Undersøkelser
I forbindelse med re-merking av Setesdal som Bærekraftig Reisemål ble det gjennomført bedriftsundersøkelse, gjesteundersøkelse og innbyggerundersøkelse. I all hovedsak så konkluderer
undersøkelsene med:

1. Bedriftene tenker mer bærekraft i sin daglige drift
2. Gjestene i Setesdal er stort sett veldig fornøyd og oppfatter reisemålet som et reisemål som fokuserer på bærekraft
3. 83,5 % av innbyggerne i Setesdal er positive til reiselivssatsingen i Setesdal i 2019. I 2015 var dette tallet 81,3 %

Det ble også gjort en «poll» på Facebook rettet mot eiere av fritidseiendommer i Setesdal. 91% av de 239 som stemte svarte at de var positive til reiselivsutviklingen i Setesdal. Sommeren 2019 ble det gjort en gjesteundersøkelse for besøkende til Setesdal for å forsøke å kartlegge hvem vår typiske gjest er. Til tross for at svarantallet ikke var høyt nok til at resultatene kan slås fast i stein, ga den verdifull innsikt i forhold til våre viktigste markeder og om hva gjestene mener om Setesdal. Kort fortalt er våre typisk gjest norsk, tysk eller nederlandsk, reiser som par og har kun én overnatting på sin reise gjennom dalen. 94,3 % svarte tilfreds eller svært tilfreds når de ble best om å rangere Setesdal som reisemål.

Hotellnettverk

I 2019 er det gjort et forstudie med tanke på å etablere et bedriftsnettverk for overnattingsbedrifter i Setesdal. Formålet er å øke samarbeidet med tanke på mer lønnsomme og
profesjonelle bedrifter. Dette nettverket er støttet av Innovasjon Norge, og Dølen Hotel på Evje er prosjekteier. Visit Setesdal har bidratt til denne etableringen og har observatørstatus i nettverket.
Bl.a. ble den gjesteundersøkelsen som Visit Setesdal gjennomførte sommeren 2019 benyttet som utgangspunkt for en felles analyse av markedspotensialet for bedriftene. Foreløpig er det sju
medlemmer i dette bedriftsnettverket, og ett av kriteriene for deltakelse i nettverket er at bedriften er medlem av Visit Setesdal. Det forventes at nettverket vil vokse, og at aktiviteten knyttes tett sammen med Visit Setesdal, spesielt i forhold til produktutvikling og markedsføring.

Dølen Hotel er prosjekteier for «Setesdalsreisen». Her ser vi hotellet en fin maikveld i 2018. Foto: Geir Daasvatn

Veien videre 2020

Visit Setesdal vil i 2020 videreføre arbeidet med samme intensitet og aktivitetsnivå som i 2019. Selskapet sikter mot en snarlig avklaring på eierforhold og tilknytningsform for selskapet, slik at et permanent styre kan etableres. Visit Setesdal vil aktivt arbeide for å få flere medlemmer, og målet er at alle større reiselivsbedrifter i Setesdal er medlem. Det konkrete målet er at 75 % av alle reiselivsbedrifter i Setesdal ser nytten og styrken av samarbeid og felles markedsaktiviteter. Det planlegges to medlemsmøter i løpet av året, og det vil fortsatt bli sendt ut nyhetsbrev hver annen måned. Visit Setesdal vil bidra aktivt i arbeidet med etableringen av bedriftsnettverket «Setesdalsreisen», og tilsvarende andre nettverk som måtte komme i forbindelse med utviklingen av Setesdal som reisemål.

Visit Setesdal vil fortsette sin strategi med å bruke tildelte markedsføringsmidler i all hovedsak på digitale flater. Ved en kontinuerlig oppdatering av egne hjemmesider og publiseringsflater vil selskapet arbeide for mer oppmerksomhet og større gjennomslagskraft. Det vil fortsette å samarbeide med alle medlemmene om felles annonsering og kunngjøringer på de forskjellige produkter og arrangementer og i forhold til sesongvariasjonene. Selskapet ønsker mer informasjon og kunnskap om hvilke kanaler som er mest hensiktsmessige, og ønsker å gjøre mer kunnskapsinnhenting på dette området, bl.a. med spørsmål i egen gjesteundersøkelse om hvor gjestene henter sin informasjon om Setesdal før de kommer til reisemålet. Levende bilder blir mer og mer dominerende i denne typen markedsføring, og Visit Setesdal vil bruke ressurser på å få laget gode og profesjonelle filmer fra hele dalen.

Arbeidet med bærekraftig reisemål videreføres, og det må jobbes aktivt for at innbyggere og bedrifter blir mer involvert og bedre informert i dette viktige arbeidet. Den utarbeidede
handlingsplanen legges til grunn for arbeidet. Som bærer av merket for bærekraftig reisemål ønsker Visit Setesdal å bidra til et reiseliv som innbyggerne heier på, som bidrar til styrking av natur, kultur og miljø og som har lønnsomme og levedyktige reiselivsbedrifter. Involvering fra den enkelte kommune er avgjørende for at dette arbeidet skal lykkes, både i engasjement og i konkrete avgjørelser.

Visit Setesdal vil i 2020 arbeidet aktivt for en strategisk reisemålsutvikling i Setesdal og vil samarbeide videre med Innovasjon Norge, USUS, eieren av UNESCO verdensarvstatusen og andre sentrale aktører med å foredle og utvikle disse attraksjonene også i reismålsøyemed. Gjennom et tenkt RISS-arbeid vil vi avklare status på attraksjoner i dag og hva som eventuelt må arbeides videre med for at disse kan være attraksjonsfaktorer i dalen.

Visit Setesdal vil sommeren 2020 gjennomføre tilsvarende gjesteundersøkelse som i 2019. Selskapet ønsker svar på hvem gjestene i Setesdal er, hvor de kommer fra og hvorfor de kommer til Setesdal. Det er viktig å få et høyt svarantall, og Visit Setesdal vil at medlemmene bidrar til å få til dette.

Setesdal er fantastisk! Huldreheimen i Bykle. Foto: Geir Daasvatn
Del "Årsrapport fra Visit Setesdal"