Svein Arne Haugen. Arkivfoto: Geir Daasvatn

Pressemelding 18. mars 2021 – Fra Setesdal brannvesen IKS 

Pressemelding 18. mars 2021 kl 15:48 – Fra Setesdal brannvesen IKS 

ved Svein Arne Haugen, nestleder i representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS

Styret i Setesdal Brannvesen IKS leverte i dag morges  et ønske om å fratre sine verv som styreleder og  styremedlemmer i Setesdal Brannvesen IKS.  Bakgrunnen for ønsket er at forhandlinger om lokalt  tillegg for å bære samband er helt fastlåst. Styret ser  ikke lenger noen mulighet for løsning. Styret ønsker  derfor at eierne bringer saken videre.  

Styremedlemmene ser også at man etter en løsning,  uansett utfall, vil være i en situasjon der det vil være  vanskelig å fortsette sitt arbeid i styret. Saken er nå  kommet så på kant at samarbeidsklimaet i fremtiden  ikke vil være tilstrekkelig godt. 

Representantskapet møttes derfor i dag klokken 1000  – 1130 for å behandle styrets anmodning. Representantskapet har gjennom hele prosessen hatt  full tillit til styret og har det fortsatt. Samtidig har  representantskapet forståelse for styrets ønske og ser  at det kan være eneste måte å komme videre på.  Representantskapet gjorde derfor følgende vedtak: 

Dagens fungerende styremedlemmer fra eiersiden i  Setesdal brannvesen IKS fritas fra sine styreverv. Inntil  nytt styre kan velges overtas det av deres  varamedlemmer. 

Representantskapet valgte samtidig at videre  forhandlinger gjøres av representantskapet. Det vil  være urimelig å kreve at det midlertidige styret, eller  et nyvalgt styre skal starte sitt virke med å tre inn i  disse fastlåste forhandlingene. Representantskapet  valgte derfor at nestleder Svein Arne Haugen skal lede  videre forhandlinger med de ansatte, og at han får  med seg representantskapsmedlem Jon Rolf Næss for  å gjøre denne jobben. 

Svein Arne Haugen har i dag hatt et møte med  hovedtillitsvalgt Albert Kjetså og avtalt videre  fremdrift. Det var et konstruktivt møte som bringer  håp om en god dialog i fortsettelsen. Det er avtalt et  møte onsdag 24. april klokken 1000 for videre  forhandlinger. I dette møtet vil det stille en  representant fra de ansatte fra hver av de fem  deltakerkommunene, samt Svein Arne Haugen og Jon  Rolf Næss på vegne av eierne. 

Målet er at vi i møtet kan komme frem til et omforent syn der vi er enig i en videre fremdrift og har en  forståelse for hva som forventes videre. Ønsket er at  alle kan gå en hektisk beredskapsmessig påske i møte  med en positiv innstilling til at konflikten vil bli løst. 

Som leder av forhandlingene fra eiernes side vil jeg si  at det er svært leit at vi har kommet i en så vanskelig  situasjon i denne saken. Det er beklagelig at man ikke  har funnet en løsning, men jeg har et håp om at vi nå  kan sette en strek over det som har vært sagt og gjort,  

og at vi kan tenke fremover med et felles ønske om en  fortsatt god brannberedskap i Setesdal og med et  felles ønske om et selskap preget av stolthet, et godt  samarbeidsklima og felles mål. 

Dagens beslutninger viser hvor alvorlig eierne ser på  konflikten. Det er svært uvanlig at man går til så  drastiske grep i en slik organisasjon, men det forteller  at eierne er innstilt på å ta direkte ansvar for det som  skjer videre. 

Jeg ber om at alle parter nå bidrar til å roe ned  situasjonen og få fremdrift i det videre arbeid. Det er  avgjørende at konflikten ikke eskaleres ytterligere,  men at alle nå er innstilt på å komme i havn. 

Eierne er stolte av Setesdal brannvesen IKS og  brannmannskapene er stolte av den jobben de gjør.  Dette må være utgangspunktet for det videre arbeid. 

Svein Arne Haugen

Del "Pressemelding 18. mars 2021 – Fra Setesdal brannvesen IKS "