Samtun. Hornnes Samyrkelag. 1954. Bygd 1946-47. Gn15068. NBB s.458.

Utdeling av restmidler fra COOP Kulturkasse: Spennende kommunestyre- møte torsdag for lag og foreninger!

COOP Norge avvikler nå COOP Kulturkasse. På fondet gjenstår 1 268 047 kroner etter Hornnes Samyrkelag, som ble avviklet i 1997. COOP Norge har bestemt at midlene skal anvendes til allmennyttige formål i Evje og Hornnes kommune. Mange lag og foreninger har søkt om midler til ulike prosjekter. Kommunestyret skal i møtet torsdag 22. mars gi en anbefaling om hvordan midlene bør fordeles. COOP Norge tar så den endelige avgjørelsen. Det største tilskuddet ligger Evje og Hornnes Røde Kors ann til å få. Innstillingen til kommunestyremøtet er at Røde Kors bør få 300 000 kroner i støtte til innkjøp av ny mannskapsbil.

Hornnes Samyrkelag ble opprettet i 1934. Butikken holdt det altså gående helt til 1997. Etter avviklingen ble det igjen et større pengebeløp på nesten 1,27 millioner kroner. COOP Norge vil nå dele ut disse midlene lokalt i Evje og Hornnes. I november 2017 fikk lag og foreninger i bygda anledning til å søke om støtte til tiltak de ønsker å gjennomføre. Det kom inn i alt 24 søknader innen fristen gikk ut 31. januar 2018, med en total søknadssum på over 6 millioner kroner.  19 av disse var søknad om støtte til investeringer. Fem var knyttet til aktiviteter/arrangementer.

Kommunens ad hoc-utvalg

Kommunens ad hoc-utvalg for tildeling av kulturmidler, priser og stipender har vurdert alle søknadene ut fra COOPs retningslinjer. I tillegg har utvalget lagt vekt på lokale forhold som:

  • så mange allmennyttige formål som mulig burde få støtte
  • midlene burde muliggjøre gode opplevelser for innbyggerene gjennom turer og arrangementer
  • tiltak i Hornnes, bygda der Hornnes Samyrkelag var, burde ha høy prioritet
  • midlene burde fordeles godt i befolkningen, med barn og unge som første prioritet, samtidig som god aldersspredning skulle ivaretas

Tre store tiltak anbefales mest støtte

Ad hoc-utvalget foreslår at Moi grendelag får støtte til to av tre strekninger med veilys til gang- og sykkelsti på Moisund. Her anbefaler utvalget en støtte på 300 000 kroner, av en beregnet total investering på rundt 600 000 kroner. Det er også foreslått en støtte til Evje og Hornnes Røde Kors på 350 000 kroner til investering i ny mannskapsbil. Kostnaden totalt for innkjøpet er anslått til 700 000 kroner. Til slutt innstiller ad hoc-utvalget på at Hornnes hjelpefengsels venner får 200 000 kroner til arbeidet med å restaurere det gamle fengselet i Dåsnes og ta det i bruk som aktivitetshus. Venneforeningen hadde i utgangspunktet søkt om hele «potten» på 1 268 000 kroner til det omfattende bygdeutviklingsprosjektet foreningen ønsker å få til i Dåsnes.

Rådmannen understreker i sin anbefaling til kommunestyret, på vegne av ad hoc-utvalget, at de allmennyttige tiltakene det er søkt om støtte til er svært gode. Men når det er søkt om en total støtte på over 6 millioner, og potten til utdeling er på 1, 27 millioner, er det dessverre ikke mulig å imøtekomme alle fullt ut.

Levekårsutvalget i Evje og Hornnes sluttet seg i møte 19. mars enstemmig til rådmannens innstilling.

De 24 søknadene

Her er en oversikt over de 24 søknadene, og ad hoc-utvalgets/rådmannens/levekårsutvalgets innstilling til kommunestyret torsdag:

COOP Norge bestemmer støttebeløpene

Som nevnt i innledningen skal kommunestyret i sitt møte torsdag «bare» gi en innstilling. Det er COOP Norge som til slutt avgjør hvem som skal få støtte. Men det skal nok mye til før COOP Norge gjør store endringer i den anbefalingen kommunestyret vedtar.

Del "Utdeling av restmidler fra COOP Kulturkasse: Spennende kommunestyre- møte torsdag for lag og foreninger!"