Leif Jørgen og kompanjong Geir er i tenkeboksen!

Leif Jørgen Versland: Tanker om markedsføringen av Evje

Vår mann Leif Jørgen Versland har tenkt lenge og vel på OpplevEvje generelt og markedsføringen av Evje og Hornnes og hele Setesdal spesielt. I dette leserinnlegget har han satt noen av tankene ned på papiret. Innlegget står helt for hans egen regning.

Leserinnlegg, skrevet av Leif Jørgen Versland

Jeg presiserer at dette er personlige tanker basert på nyhetsbildet, utviklingen vi ser i samfunnet og egen kompetanse og erfaringer. Jeg står selv inne for mine tanker. Dette er sånn sett ikke holdninger som ligger igjen i verdiene til OpplevEvje.

Jeg skal ikke gå så mye inn på tanken med OpplevEvje nå. De fleste kjenner oss nå ganske godt fra før. Jeg kan derimot vise til nettsiden vår, som beskriver bakgrunnen for prosjektet vi satte i gang vinteren 2018.  

Verden forandrer seg

Det blei ikke helt slik som tenkt. Foto: Geir Daasvatn

Så forandrer verden seg for oss også. Jeg hadde en gang en drøm om å få til en app med felles informasjon og betalingsløsning som kunne være gjeldene for alt fra kino til butikker, spisesteder og attraksjoner i kommunen. Jeg hadde vel også en drøm om at vi på litt sikt skulle bli et selskap med 2–3 ansatte som faktisk fikk lønn, og som kunne jobbe litt med eventer, markedsføring og profilering av heimbygda vår. Foreløpig ser dette ut til å bli med drømmen. Men hvem vet hva fremtiden bringer. 

Nå vil vi først og fremst ha fokus på å holde motivasjonen oppe til å videreutvikle det vi har startet på. Dette må vi gjøre med å øke inntektene, og sørge for å få et litt bedre fotfeste i det lokale markedet vi har. Vår hovedinntektskilde – og egentlig nesten vår eneste inntekt – kommer gjennom oppføringer butikker og bedrifter i bygda har i bedriftsoversikten. Jeg skal ikke si så mye mer om dette nå. Men vil du vite mer om den og hvordan dette fungerer kan du lese det i en egen sak vi laget for kort tid siden.

Vi har også startet opp med litt annonsering. Dette har gitt en veldig positiv overraskelse i forhold til rekkevidden på annonsene. Pågangen av annonsører i kampanjene er jo så som så, men heller ikke det er hovedbudskapet i denne saken. Vil du vite mer om annonsene og rekkevidden kan du se mer her.

Vi har gjennom 2020 heldigvis hatt en viss vekst i antall  kunder som vil med. Vi har dessverre også hatt noen som ikke ønsker med videre. De føler at de ikke får så mye igjen for pengene. Dette vil jeg prøve å gi en liten redegjørelse for i teksten som kommer.

Vi kan nok ikke gi tilbake de 5 000 kronene det koster i økt målbart salg. Jeg er også veldig klar over at for 5 000 kroner i målrettet markedsføring på bedriftens Facebookside vil gi bedre effekt enn å være med i vår kundedatabase. Men det ligger mye mer bak tanken om dette bedriftsregisteret enn økt salg, som jeg skal prøve å få frem på en litt annen måte. 

Vi trenger å være en levende og attraktiv bygd!

Evje har et enormt potensiale som turiststed. Her er Evje sentrum da H.M. Kongens Garde besøkte Evje under Landsskytterstevnet i beynnelsen av august 2019. Foto: Geir Daasvatn

En levende og attraktiv bygd kan bidra til vekst og utvikling i hele regionen den befinner seg i. Dette prøver vi å vise frem gjennom å dele aktiviteter og vise frem alt det flotte Evje har å by på. Både innenfor aktiviteter, bedrifter og tjenester. Er vi en attraktiv kommune vil dette kunne gi et bredere vareutvalg, flere tjenester, bedre utdanningstilbud og interessante jobber. Er vi en levende og attraktiv bygd kan vi tilby trivelige nabolag som appellerer til en familie i etableringsfasen. Tilflytting til bygdene, og i dette tilfelle vår bygd, kan gi økt omsetning, flere etableringer og økning i antall arbeidsplasser. 

Vi liker å kalle oss et regionsenter, eller «hjertet i Agder» som vi er så glade i. Et levende og aktivt lokalsamfunn gjør også at de som bor i rimelig avstand kan dra nytte av mulighetene som tilbys, som å kunne gå på restaurant eller konsert, eller besøke biblioteket eller kino. Steder med slike kvaliteter tiltrekker seg folk, virksomheter og fagkompetanse til nytte for hele regionen. Et velfungerende Evje vil gi et godt utgangspunkt for å gjøre hele regionen mer attraktiv. Ringvirkningene av et synlig og aktivt Evje strekker seg langt ut over det vi egentlig tenker på i hverdagen.

Sagt om stedsutvikling

– God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

– By- og tettstedsutvikling har også betydning for verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser. Attraktive steder tiltrekker seg nye virksomheter og går ofte seirende ut av konkurransen om den beste arbeidskraften. Målrettet og langsiktig stedsutvikling med vekt på forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører, gir gjerne større forutsigbarhet og optimisme hos næringslivet. Det bidrar igjen til å øke risiko- og investeringsviljen lokalt. Et levende handels- og servicetilbud er avhengig av at kommunen, gårdeierne og sentrumsforeninger i fellesskap arbeider for å gjøre sentrum til en attraktiv etableringsarena. Den lokale natur- og kulturarven bør brukes som en ressurs i utviklingen av stedet, og som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling. 

Dette sier de på myndighetene sine sider, så jeg tror ikke mine tanker er helt bak mål.

Det er SAMMEN vi er spennende!

Otra fotball på LKB-cup i Danmark 26. mai 2017. Foto: Geir Daasvatn

Poenget med det hele er jo at det er SAMMEN vi er spennende. Det er SAMMEN vi utgjør Evje og Hornnes, og det er SAMMEN vi kan få til en fortsatt vekst og positiv utvikling:

  • Økt besøk øker områdets attraktivitet som reisemål
  • Økt besøk gir vekst og utvikling i næringslivet
  • Økt besøk øker områdets attraktivitet som bosted

Vi i OpplevEvje har gjennom 2020 publisert minst rundt 1 500 innlegg på vår Facebookside som handler om Evje. Dette er et forsiktig estimat, ut fra snitt pr. dag. Sannheten er nok at vi ligger nærmere 2 500. Men det blir alt for mye å gå tilbake og telle for å finne ut av dette. 

Så for å gi dette litt mer substans, har jeg sammenlignet med andre som jobber med å fremheve Evje og Hornnes og mulighetene som finnes her for å øke besøk og aktivitet. Dette er en sammenligning av faktiske forhold som sette jobben vi gjør i et litt større perspektiv. Til sammen har Evje Handel, Visit Setesdal og Visit Sørlandet publisert rundt 50 saker om Evje på Facebook i løpet av 2020. 

Handel

Så vil jeg snakke litt om handel. Fra min tid i retailverden, som butikksjef på Europris Evje i åtte år, var dette med netthandel den store stygge ulven som ville komme og spise all omsetning i butikken. Vi har heldigvis ikke enda opplevd den store butikkdøden i Norge. Men vi kommer ikke unna at netthandel vokser ekstremt fort, og at den virkelig har fått fart på seg under pandemien. Mange har endret sitt handlemønster, og dette vil det ikke bli mindre av i tiden som kommer. Vi får store internasjonale aktører som etablerer seg i våre naboland og vil kunne levere alt fra truser og skjærefjøler til kjøleskap i løpet av 48 timer. Vi har mange kjedebutikker på Evje som har systemer for netthandel som gjør at vi er med i markedet.

Men det er ikke til å stikke under en stol at vi har flere små og mellomstore bedrifter som ikke har samme mulighet til dette. Disse er helt avhengige av at Evje og Hornnes kan være en attraktiv kommune å besøke og å bo i. Det er jo også mangfoldet av butikker som gjør oss så spennende. Det er mange kjeder som varsel etableringsstopp. De skal heller investere i lager og nettløsninger for å automatisere handelen enda mer. Vi har også pr i dag to tomme butikklokaler i Evje sentrum. Hva skjer om ingen vil etablere seg?

Nå har de fleste butikkene hatt et kjempeår på Evje tross alt! Vi ble reddet av en enormt god sommer, og at kommunen gjorde en formidabel jobb da vi hadde smitte i kommunen. Jeg har også stor tro på en fantastisk sommer i 2021. Men hva skjer om alle velger å reise andre steder i 2022?? 

Unni Abusdal og Else Haugland i Evje Handel og Serviceforening trekker 10-shoppers før jul 2019. Foto: Geir Daasvatn

Egne tanker etter 2 år på «Infosenteret» 

Jeg har ved å være i Infosenteret i Evje sentrum de siste to siste somrene fått inngående kunnskap til atferd, forventninger og ønsker de besøkende har. Jeg tror vi i fremtiden kan en informativ og selgende turistinformasjon som bidrar til større aktivitet for de tilbudene vi har. Vi har også et materiell som ikke mange kommuner på vår størrelse har. Her er jeg ikke helt objektiv, men nettsiden OpplevEvje.no er informativ og presenterer turer, attraksjoner og severdigheter på en god måte. Dette i kombinasjon med kommunens hjemmeside og Visit Setedal sin presentasjon av Evje, gjør at vi har en god digital guide for våre besøkende. Våre to store kanoner innen reiselivet i bygda, TrollAktiv og Mineralparken, har også profesjonelle og aktive digitale flater, og er veldig gode på markedsføring og synlighet i markedet.

Evje er en sommerdestinasjon med et fantastisk tilbud. Vi har vist over lang tid at vi er attraktive, og i 2020 fikk vi virkelig sett potensialet. Det hyggeligste av alt er at de som besøker Evje, ja de kommer veldig ofte tilbake igjen! Vi må ta turismen og dens betydning for bygda på alvor. Vi må bruke ressurser og kompetanse på å utvikle området, for potensialet er der. Større aktivitet bidrar til flere positive ringvirkninger. Dette bidrar til mer lønnsomhet i bedriftene, som igjen kan videreutvikle sine tjenester. Nye tjenester og attraksjoner fører til større aktivitet, som igjen bidrar til økt lønnsomhet, økt sysselsetting og flere lokale ungdommer som får arbeid i bygda. Det er med på å øke stedsattraksjonen, som vi igjen vet vil gi positive ringvirkninger.

All honnør til kommunen, som hivde seg rundt og fikk flyttet Turistinformasjonen til Infobygget i Evje sentrum sist sommer! Foto: Leif Jørgen Versland

Turistene kjenner ikke kommunegrensene

Turistene kjenner ikke kommunegrensene. Derfor er min personlige mening at det er tid for å tenke nye regionale turistkontor. Selvsagt med hovedfokus på egen kommunen sitt tilbud, men med mye mer brosjyrer og informasjon fra resten av dalen også. Det burde være gjenkjennelig og likt materiell i alle turistkontorene fra Evje til Hovden. Det er opp til hver enkel kommune å velge hvordan de skal promotere egne attraksjoner og muligheter. Men en mal for hva som skal med fra de andre kommunene i Setesdal burde det være. Vi er inngangsporten til Setesdal, og kan sende mange mennesker oppover i dalen også. Du kan oppleve fantastisk mye med Evje som utgangspunkt. Vi er så spennende i kraft av oss selv, at det skader ikke Evje om vi sender noen mennesker til Valle eller Bykle for å oppleve det de har å tilby.

Gjennom mitt arbeid i OpplevEvje har jeg vært rundt i bygda i sommer. Jeg har snakket med bedriftene, snakket med ungdommene og ikke minst de besøkende. Sommeren viser at vi har et enormt potensiale nasjonalt. Min påstand er at det er mulig å få enda flere nordmenn til å velge Evje som sin feriedestinasjon. Dette gjennom samarbeid på tvers av næringer, og en profilering av Evje og Hornnes med alt vi har å tilby, og ikke at bare hver enkelt skal promotere seg selv. 

SAMMEN er vi sterke!

Vi har et stort potensiale for å styrke Evje som destinasjon, og ikke bare som en del av Setesdal. Vi skal selvsagt også være stolte av hele dalen, og må tenke stort og sammen for å nå ut til flest mulig. Om alle blir litt bedre, tenk hvor bra det kan bli!

Del "Leif Jørgen Versland: Tanker om markedsføringen av Evje"